dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletร้องทุกข์
dot
คู่มือสำหรับประชาชน

dot
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

 

วิสัยทัศน์     "โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ สู่ชีวิตที่ยั่งยืน"
 

พันธกิจ
          ๑. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง โดยควบคุมให้สอดคล้อกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
          ๒. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

          ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น
          ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
          ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใสอย่างทั่วถึง
          ๖. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึกมีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๗. ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
          ๘. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรและหัตถกรรมครัวเรือน
          ๙. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด
          ๑๐. ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
          ๑๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วโดยให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน
          ๑๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240