dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletร้องทุกข์
dot
คู่มือสำหรับประชาชน

dot
การชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ระยะเวลาการชำระภาษี  มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ความหมาย 
     ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน  หรือสางปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
     ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  โรงเรือน  สิ่งปลูกสร้าง  เช่น  ตึก  อาคาร  คอนโดมิเนียม  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า  หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย  อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ อบต.
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
     การขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน  (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  กรอกรายละเอียด  และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
     ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จาก อบต. และชำระเงินภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
     -  สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือ น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก
     -  บัตรประจำตัวประชาชน
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน
     -  ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์ , ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     -  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

     ระยะเวลาการชำระภาษี  มกราคม - เมษายน ของทุกปี
ความหมาย 
     ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 
     1. ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5)  ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี
     2.  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
     -  สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือ น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก
     -  บัตรประจำตัวประชาชน
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน 
     -  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 
 
ภาษีป้าย
     ระยะเวลาการชำระภาษี  มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
ความหมาย 
     ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่แกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏโดยวิธีอื่น  
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
     1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี  และต้องชำระภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
     2.  ผู้ใดติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม  หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป้าย  ข้อความ  อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้ง  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
     3.  ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอน  แจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่รับโอน   

อัตราภาษีป้าย 
     1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  3  บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
     2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่น  ให้คิดอัตรา  20  บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
     3.  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา  40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
     4.  ป้ายตาม  1 , 2 , 3  เมื่อคำนวนณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
     -  รูปถ่ายป้าย
     -  ทะเบียนการค้า  ทะเบียนพาณิชย์
     -  บัตรประจำตัวประชาชน
     -  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 

ติดต่อได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-756163  โทรสาร  044-756164 

 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240