dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletร้องทุกข์
dot
คู่มือสำหรับประชาชน

dot
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 


นางศิวพันธ์ สอนโยธา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๖)

 

 

 

นางจวนจิรา อาศัยร่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


 

นางจรัสศรี ผาน้อยวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวคัดตะวัน  อินทร์สูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
นางสาวธมลวรรณ  อินทร์สูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

นางประคอง  มีทองขาว
ผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวบุญญิศา  แก้วรังษี
ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

นางสาวเพ็ญนภา  หงษ์วิชา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกา  รักพินิจ
ผู้ดูแลเด็ก

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240