dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletร้องทุกข์
dot
คู่มือสำหรับประชาชน

dot
โรคพิษสุนัขบ้า article

      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทำให้สุนัขและแมวมีระดับภูมิต้านทานต่อโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน และให้ความร่วมมือในการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า  และช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดในสังคม
วัตถุประสงค์       
๑.เพื่อให้สุนัขแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า   
๒.เพื่อควบคุมปริมาณของสุนัข แมว
๓.เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ

 

 

 
กิจกรรม อบต.

ไข้เลือดออก article
แอ โรบิกเพื่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240