dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletร้องทุกข์
dot
คู่มือสำหรับประชาชน

dot
ไข้เลือดออก article

     โรคไข้เลือดออก  เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ  เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี 
และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด  ได้แก่  กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่  ๕ – ๑๔ ปี รองลงมา คือ
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กโตตามลำดับ ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่  และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย  ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงเห็นความสำคัญให้ส่วนสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ของตำบลงิ้ว

 

 
กิจกรรม อบต.

แอ โรบิกเพื่อสุขภาพ
โรคพิษสุนัขบ้า articleองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240